Scouting Regio Zeeland Fonds

Het Scouting Zeeland Fonds maakt onderdeel uit van de Stichting Regio Scouting Zeeland en heeft als doel: het financieel ondersteunen van de scoutinggroepen binnen de regio Zeeland om groei en/of kwaliteitsverbetering mede mogelijk te maken.

De Regio Scouting Zeeland stelt per 1 juli 2016 een deel van haar vermogen beschikbaar ten behoeve van het Scouting Zeeland Fonds. Het betreft
€ 10.000,- welke tot 2016 was gelabeld als geld ledenactiviteiten in verband met de fusie van de districten tot regio Zeeland per 1 november 1996. De Regio Scouting Zeeland heeft de mogelijkheid om dit budget te vergroten door het verwerven van gelden van andere partijen en/of in de door de regioraad goedgekeurde begroting een deel van haar vermogen aan het fonds toe te voegen.

Voorbeelden van mogelijke projecten:

  • -       Werving van leden en/of leiding.
  • -       Inhuren (externe) deskundige voor groepsontwikkeling, conflictbemiddeling, juridisch advies, etc.
  • -       Bijdrage in de kosten waarderingstekens Scouting Nederland (100%)
  • -       Organiseren openbaar toegankelijke activiteit (ter promotie van Scouting).

Het betreft zogenaamde cofinanciering. 50% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 1000,- per groep, per twee jaar wordt vergoed. Van de groep wordt dus verwacht dat zij een evenredig deel in de kosten draagt. Indien er sprake is van meerdere subsidienten of sponsoren worden deze bijdragen in mindering gebracht op de projectkosten. De kosten voor waarderingstekens Scouting Nederland worden 100% vergoed.

Om een bijdrage te krijgen kunnen groepen uit de regio Zeeland een relatief eenvoudige aanvraag indienen. De basisgegevens van de groep en aanvragers worden uit SOL gehaald.

3 personen uit het regiobestuur en/of de regio beoordelen de aanvraag en kennen toe/wijzen af. Gestreefd wordt naar een beoordelingstermijn van maximaal 4 weken.

Geen bijdrage wordt verstrekt voor de (ver)bouw of inrichting van gebouwen of locaties en reguliere (spel)materialen.

Verantwoording en uitbetaling van de bijdrage uit het SZF geschiedt achteraf op basis van declaratie: 50% van de gemaakte projectkosten tot maximaal het bedrag dat is toegekend. Uitbetaling geschiedt op de groepsrekening. Er is geen resultaatverplichting. Er worden geen voorschotten uitgekeerd.

Het fonds verantwoordt haar uitgaven in het financiële jaarverslag van de regio.

Als het fonds leeg is, dan wel het geld is toegekend aan projecten, wordt er geen subsidie meer verstrekt totdat de regioraad instemt met het toevoegen van geld vanuit het eigen vermogen van de regio, dan wel gelden van derden het fonds aanvullen.