Regioraad

De regioraad is het overlegorgaan voor alle regiozaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de regio.

De regioraad is het hoogste orgaan in de regio en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de Scoutinggroepen van de regio. De regioraad komt twee keer per jaar bij elkaar en wordt georganiseerd en voorgezeten door het regiobestuur.

De vergaderingen van de regioraad zijn in principe toegankelijk voor de leden binnen de regio. Van de vergaderingen van de regioraad wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegezonden aan de secretariaten van de groepen van de regio.

De taken, verantwoordelijkheden, de regels rond besluitvorming en andere zaken kan je vinden in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.